ERAS DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1 - DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı, “ERAS Derneğidir.

Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.

MADDE 2 - DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI İLE FAALİYET ALANI

A) Derneğin Amacı:

ERAS Derneği’nin amacı, ameliyat olacak hastalarda perioperatif bakımı geliştirmek ve kanıta dayalı uygulamalar ile eğitim, araştırma ve denetim yoluyla bu hastaların iyileşme süreçlerini en iyi hale getirmeye yönelik olarak çalışmalar yapmaktır.

B) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Yukarıdaki amaca yönelik olarak;

1- Ülke çapında konferanslar, ulusal ve uluslararası kongreler, bölgesel ve genel sempozyumlar ve kurslar düzenlemek.

2- Türkiye’de ERAS uygulamalarının kalitesinin yükseltilmesi, standardize edilmesi ve kliniklerin akreditasyonunun sağlanması için çalışmalar yapmak.

3- ERAS uygulama ve kılavuzlarının geliştirilmesi, yeni kılavuzların hazırlanması için bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik etmek, gerektiğinde yarışmalar açmak ve ödüller vermek.

4- ERAS derneğine üye olarak derneğin amaçlarını benimseyen ve bunları kliniklerinde uygulayacak olan mensupların haklarını korumak, aralarında ve ilgili kurumlar arasında iş birliği kurulması ve geliştirilmesine yardım etmek.

5- Bütün Cerrahi Bilimler, Anesteziyoloji, Perioperatif Bakım, Postoperatif Bakım, Postoperatif Yoğun Bakım, Ağrı, Nütrisyon alanındaki diğer sağlık çalışanlarının (teknisyen, tekniker, hemşire, fizyoterapist vb.) eğitiminin yeterli ve düzenli olması konusunda etkin görev üstlenmek.

6- Dernekler Kanunu’nun kurallarına uygun olarak ve öngördüğü koşullar içinde yurtdışında aynı amaçlarla kurulmuş benzer derneklerle ilişki kurmak, çalışmalarından yararlanmak, kendi çalışmaları hakkında bilgi vermek, ilgili toplantı, kongre, sempozyum vb. etkinlikler gerçekleştirmek.

7- Mevzuata uygun olmak koşulu ile, Türkiye’de ERAS uygulamaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamaya, derlemeye ve değerlendirmeye çalışmak, bir dokümantasyon merkezi ve arşiv oluşturmak.

8- ERAS Derneği bu amaçlar doğrultusunda, Yeterlilik Kurulu, Bilimsel Kurullar, Çalışma Grupları oluşturur ve bunların çalışmalarının sürekliliğini sağlar.

9- Ülke genelinde ERAS uygulamaları ve kılavuzları ile ilgili klinisyenleri ve çalışma ekibini bilgilendirici kitap, dergi veya broşürler yayınlamak, yazılı ve görsel yayın kuruluşlarından bu konularda destek talep etmek.

10-Dernek, amacına ulaşabilmek için, çalışmalar yürütebileceği, üyelerine bilimsel ve sosyal hizmetler sunabileceği, üyelerinin yararlanacağı kütüphane, e-posta, internet, bilimsel yayın olanakları sağlayabileceği ve bilimsel toplantılar yapabileceği mekanları içeren bina ve müştemilat gibi gayrimenkuller edinebilir, bu amaçlara yönelik olarak iktisadi işletme kurabilir, işletebilir. Buna ilişkin çalışma yönergesi ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenleme yapılarak dernekten bağımsız olarak burada dernek adına gelir getirici faaliyette bulunabilir, istihdam sağlayabilir.

11-Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

12-Dernek, üyelerinin özlük haklarına ilişkin yasal düzenlemeler için görüş beyan eder, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil eder.

13-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

C) Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, tıbbın bütün Cerrahi Bilimleri, Anesteziyoloji, Perioperatif Bakım, Postoperatif Bakım, Ağrı, Nütrisyon alanında ve bunların kapsamına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE 3 ÜYE OLMA HAKKI ve ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

Derneğe üye olmak isteyenlerin bir (1) fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte, biçimi Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak, Yönetim Kuruluna teslim ederek ya da derneğin resmi internet sitesindeki elektronik başvuru formunu e-imza kullanarak doldurmak suretiyle başvurabilirler.

Başvuruda bulunan adayın üyeliğe kabulü için iki dernek üyesini referans göstermesi zorunludur. Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak üye başvuru formunda ve elektronik formda üyenin gösterdiği referansın adı, soyadı ve üye numarasının belirtileceği bir alan bulunur. Referans göstermeyen veya gösterdiği referans tarafından onaylanmayan üye adayının üyelik başvurusu başka hiçbir neden göstermeksizin reddedilebilir.

Yapılan başvurular, 30 gün içinde yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve başvuru sahibine bildirilir.

MADDE 4 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

a) Üyelikten çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

b) Üyelikten çıkartılma ve çıkartılmaya itiraz

Dernek üyeliğinden çıkartılmayı gerektiren haller:

1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

2. Üyenin kendi onayı ile verilen görevlerden sürekli kaçınmak

3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatlarını iki yıl içinde ödememek

4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

6. Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu’nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olmak

7. Derneğin internet sayfasında yayınlanan etik kurallar ve etik kurul yönergesine aykırı davranışlarda bulunmak ve dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak

Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine, Etik Kurul’un hazırlayacağı rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun oylama sonucunda oy çokluğu ile alacağı kararla üyelikten çıkartılır.

Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini iki yıl ödemeyenler Etik Kurul’un rapor hazırlamasına gerek olmadan Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkartılır.

Üyelikten çıkartılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren Yönetim Kurulu’na doğrudan yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

Yönetim Kurulu’nun kararında direnmesi durumunda, üyenin Genel Kurula itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkartılanlar, Genel Kurulda çıkartılma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Genel Kurulda oylama yapılır ve katılanların üçte iki oyu ile alınan kararlar kesindir.

Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.

 

MADDE 5 - ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Üyelerin hakları üyeliğe kabul olunan tarihten itibaren başlar ve şunlardır:

a. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye üyelikten çekilme hakkına sahiptir

b. Üyeler eşit haklara sahiptir

c. Üyeler genel kurulda oy hakkına sahiptirler

d. Derneğin yönetimiyle ilgili dileklerini yazılı olarak yönetim kuruluna iletebilirler

b) Üyelerin yükümlülükleri:

a. Genel kurul ve yönetim kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak

b. Kendisiyle yazışma yapılabilecek adresinin değişmesi halinde en geç üç ay içinde derneğe bildirmek

c. Bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek

d. Aidatlarını ve diğer borçlarını süresinde ödemek

e. Tüzüğe aykırı davranmamak

Ödev ve sorumluluklarıyla yükümlüdür.

 

MADDE 6 – DERNEĞİN ORGANLARI

a) Genel kurul

b) Yönetim kurulu

c) Denetim kurulu

MADDE 7 – DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

 

a) Genel Kurul, derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır. Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul olağan toplantısı 3 yılda bir mart ayı içinde merkezde veya yönetim kurulunun belirlediği başka bir yerde yapılır.

b) 3 yılda bir mart ayı içerisinde yönetim kurulunun çağrısıyla olağan,

c) Yönetim kurulu veya denetim kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

MADDE 8 – ÇAĞRI YÖNTEMİ

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyelere en az on beş (15) gün önceden, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazeteyle, e-mektup veya internet ortam da içinde olmak üzere kitle iletişim araçlarından en az birisi kullanılmak yoluyla duyurularak toplantıya çağırılır. Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Denetim kurulunun ya da beşte bir üyenin isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetim kurulu ya da beşte bir üyenin sulh yargıcına başvurusu ile toplantı sağlanır.

MADDE 9 – TOPLANTI KARAR VE YETER SAYISI

a) Toplantı yeter sayısı: Genel kurul, genel kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

b) Karar yeter sayısı:Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ya da derneğin feshine ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gerekir. Dernek organlarının seçimine ilişkin kararlar gizli oy, açık tasnif, derneğin feshine ilişkin kararın oylaması ise açık oylama ile yapılır. Bunun dışındaki kararların hangi yöntemle yapılacağı Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece açık oylama ile yapılır.

 

MADDE 10 – TOPLANTI YÖNTEMİ

 

Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 9. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve bir yazmandan oluşan Genel Kurul Divan Başkanlığı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir.

Yazman toplantı tutanağını düzenler ve Divan Başkanı ve başkan vekili ile birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Görev devir teslimi anında ise tüm diğer belgeler ile birlikte seçilmiş olan yeni yönetim kuruluna bu tutanak ve belgelerin de teslimi sağlanır.

MADDE 11 – GÖREV ve YETKİLER

 

Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birince görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır:

1- Derneğin geçen dönemdeki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak

2- Derneğin hesaplarını ve denetim kurulu raporunu inceleyip yönetim kurulunu aklamak

3- Yönetim kurulunca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak

4- Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri saptamak ve yönergeleri vermek

5- Yönetim ve Denetim kurullarını seçmek

6- Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek

7- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, kiralanmasına ya da var olan taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermek

8- Dernekçe görevlendirilecek olanlara ödenecek olan yolluk ve gündeliklerin miktarlarını belirlemek

9- Derneğin feshine karar vermek

10- Üyelikten çıkarılan üyenin itirazını görüşerek karara bağlamak

11- Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği öteki görevleri yapmak

 

MADDE 12 – DERNEK ORGANLARININ SEÇİMİ

Adayların tanıtılması hakkı:

Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az on beş (15) gün önce Dernek Yönetim Kurulu’na iletmeleri ve adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler dernek internet sayfalarında duyurulur. Dernek üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla gönderilir. Adaylık başvurusunda süre kısıtlaması yoktur. Aday olarak başvurma işlemi hemen seçim öncesinde Divan Başkanlığına da yapılabilir.

Ancak ilgili Yönetim Kurulu’nun bu adayları İnternet sayfasında ilan etmesi ve elektronik mektupla duyurması zorunluluğu yoktur.

 

 

 

MADDE 13 – OYLARIN KULLANILMASI

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile oy kullananların kimlik kontrolü yapılarak ve imza karşılığı, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 14 –YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim Kurulu, ERAS Derneği’nin yürütme organıdır. Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından beş (5) asil ve beş (5) yedek olacak şekilde gizli oylamayla üç (3) yıl için seçilir. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında dernek faaliyetlerini yürütmek üzere gizli oyla başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üye seçer.

Geçmiş dönem başkanları, oy hakkı olmaksızın devam eden çalışmalarla ilgili görüşmelere davet edilerek danışman sıfatıyla bilgisine başvurulabilir.

MADDE 15 – YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI

Yönetim Kurulu, başkanın çağrısıyla en geç iki (2) ayda bir toplanarak ERAS Derneği’nin bilimsel, idari ve mali işlerini düzenler, organize eder. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanlar yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulundan çıkarılır. Bunların yerine, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlarını mevzuata uygun olacak biçimde güvenli elektronik imzayla alabilir.

MADDE 16 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Derneğin tüzüğüne ve Genel Kurulda alınan kararlara uygun olarak yönetilmesinden ve derneğin temsilinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Yönetim Kurulu ;

a) Derneği temsil etmek ya da bu konuda dernek üyelerinden bir ya da birkaçına ya da Genel Sekretere yetki vermek,

b) Ülke genelinde gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikleri oluşturmak, temsilciliklerle ilişkileri, saptanan ilkelere ve yasalara uygun olarak sürdürmek,

c) Ülke genelinde gerekli gördüğü illerde, dernek asıl üyelerinden oluşan çalışma kolları kurmak, bu kolların çalışma biçim ve yöntemini saptamak çalışmaları denetlemek,

d) Derneğin genel yönetimini yürütmek ve yasal yollardan haklarını korumak,

e) Yıllık çalışma programlarını hazırlamak,

f) Yıllık ve dönemsel bütçeleri belirlemek, giderleri onaylamak,

g) Dernekler yasasına göre tutulması zorunlu kütük ve tutanakların düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

h) Her türlü ortamda yayınlanacak basılı veya görsel belgeyi, mali olarak desteklenecek araştırma ve çalışmaları belirlemek, verilecek veya alınacak hizmetlere karar vermek, yurt içinde ve dışındaki toplantılara derneği temsilen katılacakları saptamak,

i) Bütçenin bölümleri arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak,

j) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

k) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurtdışındaki dernek ya da kuruluşlarla iş birliği yapmasına, onlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar ermek

l) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

m) Bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

n) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

o) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

p) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

q) Derneğin yönetsel ve mali çalışmalarıyla ilgili olarak gerektiğinde temsil görevini yürütmek üzere başta Genel Sekreter olmak üzere dernek çalışanlarını atamak,

r) Etik konularda çalışmalar yapmak ve gerektiğinde yönetim kuruluna sunmak üzere raporlar düzenlemek amacıyla üç (3) kişilik bir etik kurul oluşturmak, Etik kurul üyelerinin dernek üyesi olması zorunlu değildir.

s) Bu Tüzükte öngörülen ya da gerek duyulan konularda yönetmelikler, yönergeler hazırlayarak, Derneğin çalışmalarını kural ve tanımlara bağlamak,

t) Bu Tüzükte ve mevzuatta bir başka organa verilmemiş olan görevleri yapmak ve kararları almak.

MADDE 17 –DENETİM KURULU

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından derneğin tüm faaliyetlerini kontrol etmek üzere gizli oyla üç (3) asil, üç (3) yedek üye olarak seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

MADDE 18 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık olarak aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

MADDE 19 – DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ, TUTULACAK DEFTERLER

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 20 – DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

 

MADDE 21 – BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 22 – BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 23 – TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

 

MADDE 24 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 25 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek, herhangi bir nedenle, hiçbir şekilde borçlanma yapamaz.

MADDE 26 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 27 – FESİH ve TASFİYE

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 28

Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili Dernekler Kanunu ile çıkmış ve çıkacak yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 29 – KURUCULAR

........... Tarihinde ERAS Derneği olarak kurulan derneğimizin kurucu üyeleri aşağıda alfabetik olarak adı, soyadı ve adresi belirtilen kişilerdir.

Rıza Haldun Gündoğdu

12908735106

Ufuk Sitesi C4 Blok No:25 Bilkent 3 Ankara

Neslihan Alkış

13366001246

Gama Sitesi No:109 Çayyolu Ankara

Zekeriyya Alanoğlu

16157295916

Kuşkondu Sk. 24/20 Çankaya Ankara

Mehmet Uyar

21839430370

Ege Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Bornova İzmir

Ali Ekrem Ünal

23557545848

Kızılcasar Mh. Gölkonakları Yapı Koop. No: 1 İncek Gölbaşı Ankara

İsmail Gömceli

20642744650

Uncalı Mh. 30. Cd. Binbirgece Konakları E Blok Da:7 Konyaaltı Antalya

Şemsi Mustafa Aksoy

18325310766

Selçuklu cd. 31/8 Basınevleri Keçiören Ankara

Abdulkadir But

16777201236

Ayvalı Mh. Söğütbeli Sk. No:6/18 Etlik Ankara

Menekşe Özçelik

36659035254

Birlik Mh. Zirvekent Manolya Sitesi B3/81 Çankaya Ankara

Çağıl VURAL

24758501428

647. Sk. Seğmen Sitesi A Blok 8/4 ORAN Ankara

Bahadır Bozkırlı

48166124260

Gazililer sitesi No:102 Alacaatlı Çankaya Ankara

Murat Güner

18551814182

Umut Sk. 8/7 Kurtuluş Cebeci Ankara

Kübra Yılmaz Şenyüz

47695077634

16. Cd. 71/9 Emek Ankara

Dilek Aktaş

55387246022

Bişkek Cd. 71/9 Emek Ankara

Serap Demirci

44417028752

388. Sk. 6/9 Yenimahalle Ankara

 

 

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı:

Görev Unvanı:

Adresi:

Doç. Dr. Rıza Haldun Gündoğdu

Başkan

Ufuk Sitesi C4 Blok No:25 Bilkent 3 Ankara

Prof. Dr. Neslihan Alkış

2. Başkan

Gama Sitesi No:109 Çayyolu Ankara

Prof. Dr. Zekeriyya Alanoğlu

Genel Sekreter

Kuşkondu Sk. 24/20 Çankaya Ankara

Kübra Yılmaz Şenyüz

Sayman

16. Cd. 71/9 Emek Ankara

Doç. Dr. Şemsi Mustafa Aksoy

Üye

Selçuklu cd. 31/8 Basınevleri Keçiören Ankara